Search form

Roma 3:26

26Kinahanglan silotan na Diyos ya mga tao ka kanirang mga sala kay waray sala na Diyos. Kamhan insilotan hinoa si Hiso Kristo dazaw bisan sin-o ya antoo kan Hisos nawara di ya toong mga sala dizan ka pagseleng na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index