Search form

Roma 3:28

28Agon ipasabot nami kamazo nga ya tao nga mintoo kan Kristo inhinang na Diyos nga iza di ya matadeng dizan ka toong pagseleng. Na, iton nga matadeng diri kon garing ka pagtoman na tao ka balaed na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index