Search form

Roma 3:29

29Kay kon makakawa ya balaed ka sala na tao, ya mga Yodayo anikay ya mga nalibri di ka sala kay kawandini pen siran gazed ya intagan na Diyos kaiton nga balaed. Na, ya matood nga Diyos diri kon tag-iza iza ka mga Yodayo ka lamang kay Diyos disab iza ka mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index