Search form

Roma 3:30

30Isa ka ya matood nga Diyos. Kamhan dizan ka toong pagseleng bisan kon Yodayo ya tao, bisan kon diri sa, kon antoo iza kan Hiso Kristo inhinang na Diyos nga iza di ya matadeng, waray sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index