Search form

Roma 3:4

4Bisan polos bakaken ya tanan mga tao polos matood hinoa ya tanan mga panaba na Diyos kay may daan pinasoyat nagalaong mahitenged ka Diyos nga Diyos, ya pagtoman mo ka tanan mga panaba mo ani minpakita ka mga tao nga polos matood ya mga panaba mo. Kamhan paghokom na mga tao kanmo iko gazed ya makadaeg. Ani ini ya daan pinasoyat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index