Search form

Roma 3:5

5Na, may mga tao nga nabali gazed ya kanirang hena-hena kay silaong niran nga kon maonga ya batasan niran makakita ya mga tao pagklaro nga matadeng ya Diyos. Agon kon silotan siran na Diyos diri kon matadeng iza koni.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index