Search form

Roma 3:6

6Na, minsazep di gazed siran kay kon diri kon matadeng ya Diyos onhon sa naiza paghokom ka tanan mga tao kay-an?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index