Search form

Roma 3:7

7May mga tao nga nabali ya kanirang hena-hena kay silaong niran nga kon bakaken siran sazaen na mga tao ya Diyos kay makakita di pagklaro nga diri kon bakaken ya Diyos. Agon kay onosa koni nga silotan siran nga bakaken?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index