Search form

Roma 3:8

8Nabali gazed ya hena-hena niran kay gosto siran anhinang ka maonga dazaw sazaen koni na mga tao ya Diyos. Ani isab ya pagpanora niran kanao kay minsangil siran nagalaong nga mga panaba ni Pablo iton. Na, silotan gazed siran na Diyos bales ka maongang saba niran mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index