Search form

Roma 3:9

9Kita nga mga Yodayo daw madazaw kita ka mga tao nga diri kon Yodayo? Diri gazed kay impanan-ogan ta kamo daan nga kay-an ka pagsilot na Diyos ka mga tao ka kanirang mga sala waray pinalabi naiza kay bisan Yodayo ya tao, bisan diri kon Yodayo inharian sirang tanan na mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index