Search form

Roma 4:11

11Kay iton nga timaan ani nagapamatood nga pagtoo ni Abraham ka saad na Diyos inhinang na Diyos nga si Abraham ani ya matadeng pinaazi ka pagtoo bisan wara pen toria ya toong lawas. Kamhan si Abraham toboan iza ka pagsonodsonod na mga tao nga antoo ka saad na Diyos, waray labet ya pagpatori ka lawas kay pagtoo niran inhinang na Diyos nga siran di ya matadeng dizan ka toong pagseleng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index