Search form

Roma 4:12

12Kamhan si Abraham ama isab iza na mga Yodayo nga inhinang ka batasan nga magpatori kon mintoo disab siran ka mga panaba na Diyos singed ka pagtoo ni Abraham ka wara pen toria ya toong lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index