Search form

Roma 4:13

13Na, kawandini pen minsaad ya Diyos kan Abraham nga nagalaong nga may tirmino nao ka paghatag kanmo daw ya kanmong mga kaliwatan ka pagpanag-iza ka tanan kalibotan. Kamhan ya saad na Diyos diri kon garing iton ka pagtoman ni Abraham ka balaed na Diyos kay pagsaad na Diyos kan Abraham wara pen ihatag na Diyos ya balaed. Garing iton hinoa ka pagtoo ni Abraham ka mga panaba na Diyos kamhan inhinang na Diyos nga si Abraham ani ya matadeng dizan ka toong pagseleng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index