Search form

Roma 4:15

15Madazaw kon wara balaedi ya mga Yodayo kay kon waray balaed, waray kalapasan. Kay ya daan balaed nga inhatag na Diyos ka mga Yodayo diri iton makatabang kaniran kay waray mahimo niran ka pagtoman kaiton nga balaed. Kamhan kazethan siran na Diyos kay minlapas siran ka balaed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index