Search form

Roma 4:17

17Kay may daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Abraham nga nagalaong nga inhinang di nao nga iko ya toboan na mga mataed nga tao bisan kon ono ya kaliwat niran kay mintoo iko ka kanaong mga panaba kanmo. Na, ya Diyos nga sariganan ni Abraham may gahem naiza ka pagbohi ka mga patay nga tao pagbalik garing ka lebeng. Kamhan bisan ono ya wara pen mahinang may gahem naiza ka paghinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index