Search form

Roma 4:23

23Kamhan ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged kan Abraham nga nagalaong nga inhinang nao nga si Abraham ani ya matadeng kay heget ya toong pagtoo, na, diri kon si Abraham ka lamang ya matadeng

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index