Search form

Roma 4:25

25Kay inpakarimbaba na Diyos si Hisos dazaw anpakapatay iza pagsili kanta. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng kay dazaw dizan ka pagseleng na Diyos waray sala nita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index