Search form

Roma 4:3

3Kay dizan ka daan pinasoyat nagalaong ya Diyos nga heget ya pagtoo ni Abraham ka mga panaba nao. Kamhan inhinang nao nga si Abraham ani ya matadeng dini ka pagseleng nao. Ani ini ya impanaba na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index