Search form

Roma 4:9

9Na, ya kasaza nga garing ka pagpakawara na Diyos ka sala nga inpanan-og ni Dabid daan, mindateng di iton ka mga Yodayo daw dizan disab ka mga tao nga diri kon Yodayo kay ya pagtoo ni Abraham ka mga panaba na Diyos ani ya nakakawa ka mga sala ni Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index