Search form

Roma 5

1Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng di kita kay pagtoo nita kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo nakawa di ya pagkontara nita ka Diyos. Kamhan kita daw ya Diyos nagakaisa di pagpanaw. 2Intabangan di gazed kita kay si Hiso Kristo ya sariganan ta. Kamhan masazaen kita kay mahagdam kita nga in-andam di naiza daan ya kantang datnganan daked ka Ama nga pinakalabaw. 3Dakola disab ya kantang kasaza kay mahagdam kita nga ya pag-azi nita ka mga kalised ani di ya minhinang ka pag-inanget ka mga kalised. 4Kon naanad kita ka pag-anget ka mga kalised sazaen kita na Diyos. Kamhan marig-en ya kantang pagtagad ka pagtoman na Diyos ka toong mga saad kanta. 5Dakola ya pagsarig ta nga tomanen naiza ya toong mga saad kanta kay ya Madazaw nga Ispirito nga inhatag kanta na Diyos ani ya nagapalinaw ka kantang hinawa pagpamatood naiza kanta nga naazakan gazed kita na Diyos.

6Kay waray mahimo nita ka paglibri ka kantang kaogaringen garing ka silot ka kantang mga sala. Kamhan pagkatoman na tirmino na Diyos napatay si Kristo pagsili kanta. 7Ani ini ya pagpamatood nga naazakan gazed kita na Diyos kay sin-o ya tao nga ampakapatay pagsili ka ibang tao bisan kon matadeng ya tao bisan kon beetan? 8Basta kay ya batasan na Diyos minpamatood iza nga naazakan kita naiza kay ka mga salaan pen kita minpakapatay si Kristo pagsili kanta! 9Ya dogo ni Kristo nga inpaawas naiza ani nakakawa ka kantang mga sala. Kamhan kay-an ka tirmino na Diyos ka pagpahamtang ka mga tao ka silot ka kanirang mga sala diri gazed kita madateng kaini nga silot. 10Ka mahon-a pen mga kaaway pen kita ka Diyos piro napatay ya toong Maanak dazaw makawa ya kantang pagkontara. Kamhan kita daw ya Diyos nagakaisa di pagpanaw. Agon sang kay-an madazaw pen ya toong inhinang kay diri kita madateng ka silot kay antabang si Kristo kanta kay nabohi di iza. 11Agon intagan kita na Diyos ka kasaza kay nakabalik di kita ka Diyos kay si Hiso Kristo nga kantang Ginoo ani ya minhinang ka dalan.

12Na, wani ya panan-og mahitenged ka pagdateng ka batasan nga maonga dini ka kalibotan. Ya isang tao nga si Adan ani ya mahon-ang nakasala. Kamhan ya toong sala ani nagadara ka kamatazen. Sokad kaiton mamolahay ya tanan mga tao kay makasasala sirang tanan kay mga kaliwatan siran ni Adan. 13Kamhan ka wara pen magpasoyat ya Diyos kan Moysis ka balaed makasasala daan ya mga tao. Kamhan wara pen ya silot kay wara pen dateng ya balaed. 14Kamhan mamolahay gihapon ya tanan mga tao sokad kan Adan keteb kan Moysis kay mga salaan sirang tanan, bisan wara siran makasala singed ka pagpakasala ni Adan nga minlapas ka isang sogo na Diyos.

Na, si Adan nga mahon-ang tao maonga ya kabilin naiza ka mga tao. Kamhan si Kristo madazaw hinoa ya kabilin naiza ka mga tao. 15Ya inhatag ni Kristo ka mga tao diri kon singed ka inhatag ni Adan kay ya isang sala ni Adan ani nagadara ka kamatazen dizan ka mga mataed nga tao. Basta kay dakola hinoa ya pagtabang na Diyos ka mga mataed nga tao kay ya isang tao nga si Hiso Kristo madazaw ya toong paghatag ka mga tao. 16Na, ya inhatag ni Kristo ka mga tao diri kon singed ka indara ni Adan kay pagsopak ni Adan ka isa kang sogo na Diyos minpahamtang ya Diyos ka mga tao ka kamatazen. Kamhan bisan mataed ya kanirang mga sala dakola ya pagtabang ni Hisos kaniran dazaw dizan ka pagseleng na Diyos matadeng siran. 17Na, mamolahay matood ya tanan mga tao kay kawandini pen ya isang tao nga si Adan minlapas iza ka sogo na Diyos. Basta koman bisan sin-o ya ansarig ka isang tao nga si Hiso Kristo dakola gazed ya pagtabang naiza kaniran kay iza ya nakakawa ka mga sala niran. Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng siran. Wara disab siran madaeg ka pagtintal na mga maonga.

18Agon sa ya isang ka sala ni Adan ani mindara ka pagpahamtang na Diyos ka tanan mga tao ka kamatazen. Basta kay ya isang ka hinang ni Kristo doro ka kros ani ya nakawara ka mga sala na tanan mga tao. Kay bisan sin-o ya antoo kan Kristo malibri gazed iza ka silot ka toong mga sala. Kamhan mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. 19Ya pag-ato na isang tao ka sogo na Diyos ani minhinang nga salaan di ya mga mataed nga tao. Kamhan ya pagtoman na isang tao ka sogo na Diyos ani nakawara ka mga sala na mga mataed nga tao dazaw magkaangay siran daw ya Diyos.

20Pagpasoyat na Diyos kan Moysis ka mga balaed singed ka minpadakola iza ka mga sala na mga tao kay bisan impakahagdam di siran ka mga sogo na Diyos onay siran nagalapas kaiton nga mga balaed. Kamhan pagdakola na sala mindakola isab paglabaw ya pagtabang na Diyos. 21Kamhan bisan mamolahay ya tanan mga tao sokad ka pagsopak ni Adan ka Diyos tabangan gazed ya tao pagdakola kon ansarig iza kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo kay nawara di ya toong mga sala. Kamhan mahatagan disab iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index