Search form

Roma 5:1

1Kamhan dizan ka pagseleng na Diyos matadeng di kita kay pagtoo nita kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo nakawa di ya pagkontara nita ka Diyos. Kamhan kita daw ya Diyos nagakaisa di pagpanaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index