Search form

Roma 5:10

10Ka mahon-a pen mga kaaway pen kita ka Diyos piro napatay ya toong Maanak dazaw makawa ya kantang pagkontara. Kamhan kita daw ya Diyos nagakaisa di pagpanaw. Agon sang kay-an madazaw pen ya toong inhinang kay diri kita madateng ka silot kay antabang si Kristo kanta kay nabohi di iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index