Search form

Roma 5:11

11Agon intagan kita na Diyos ka kasaza kay nakabalik di kita ka Diyos kay si Hiso Kristo nga kantang Ginoo ani ya minhinang ka dalan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index