Search form

Roma 5:12

12Na, wani ya panan-og mahitenged ka pagdateng ka batasan nga maonga dini ka kalibotan. Ya isang tao nga si Adan ani ya mahon-ang nakasala. Kamhan ya toong sala ani nagadara ka kamatazen. Sokad kaiton mamolahay ya tanan mga tao kay makasasala sirang tanan kay mga kaliwatan siran ni Adan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index