Search form

Roma 5:14

14Kamhan mamolahay gihapon ya tanan mga tao sokad kan Adan keteb kan Moysis kay mga salaan sirang tanan, bisan wara siran makasala singed ka pagpakasala ni Adan nga minlapas ka isang sogo na Diyos.

Na, si Adan nga mahon-ang tao maonga ya kabilin naiza ka mga tao. Kamhan si Kristo madazaw hinoa ya kabilin naiza ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index