Search form

Roma 5:15

15Ya inhatag ni Kristo ka mga tao diri kon singed ka inhatag ni Adan kay ya isang sala ni Adan ani nagadara ka kamatazen dizan ka mga mataed nga tao. Basta kay dakola hinoa ya pagtabang na Diyos ka mga mataed nga tao kay ya isang tao nga si Hiso Kristo madazaw ya toong paghatag ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index