Search form

Roma 5:16

16Na, ya inhatag ni Kristo ka mga tao diri kon singed ka indara ni Adan kay pagsopak ni Adan ka isa kang sogo na Diyos minpahamtang ya Diyos ka mga tao ka kamatazen. Kamhan bisan mataed ya kanirang mga sala dakola ya pagtabang ni Hisos kaniran dazaw dizan ka pagseleng na Diyos matadeng siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index