Search form

Roma 5:18

18Agon sa ya isang ka sala ni Adan ani mindara ka pagpahamtang na Diyos ka tanan mga tao ka kamatazen. Basta kay ya isang ka hinang ni Kristo doro ka kros ani ya nakawara ka mga sala na tanan mga tao. Kay bisan sin-o ya antoo kan Kristo malibri gazed iza ka silot ka toong mga sala. Kamhan mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index