Search form

Roma 5:19

19Ya pag-ato na isang tao ka sogo na Diyos ani minhinang nga salaan di ya mga mataed nga tao. Kamhan ya pagtoman na isang tao ka sogo na Diyos ani nakawara ka mga sala na mga mataed nga tao dazaw magkaangay siran daw ya Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index