Search form

Roma 5:2

2Intabangan di gazed kita kay si Hiso Kristo ya sariganan ta. Kamhan masazaen kita kay mahagdam kita nga in-andam di naiza daan ya kantang datnganan daked ka Ama nga pinakalabaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index