Search form

Roma 5:20

20Pagpasoyat na Diyos kan Moysis ka mga balaed singed ka minpadakola iza ka mga sala na mga tao kay bisan impakahagdam di siran ka mga sogo na Diyos onay siran nagalapas kaiton nga mga balaed. Kamhan pagdakola na sala mindakola isab paglabaw ya pagtabang na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index