Search form

Roma 5:21

21Kamhan bisan mamolahay ya tanan mga tao sokad ka pagsopak ni Adan ka Diyos tabangan gazed ya tao pagdakola kon ansarig iza kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo kay nawara di ya toong mga sala. Kamhan mahatagan disab iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index