Search form

Roma 5:3

3Dakola disab ya kantang kasaza kay mahagdam kita nga ya pag-azi nita ka mga kalised ani di ya minhinang ka pag-inanget ka mga kalised.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index