Search form

Roma 5:4

4Kon naanad kita ka pag-anget ka mga kalised sazaen kita na Diyos. Kamhan marig-en ya kantang pagtagad ka pagtoman na Diyos ka toong mga saad kanta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index