Search form

Roma 5:5

5Dakola ya pagsarig ta nga tomanen naiza ya toong mga saad kanta kay ya Madazaw nga Ispirito nga inhatag kanta na Diyos ani ya nagapalinaw ka kantang hinawa pagpamatood naiza kanta nga naazakan gazed kita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index