Search form

Roma 5:6

6Kay waray mahimo nita ka paglibri ka kantang kaogaringen garing ka silot ka kantang mga sala. Kamhan pagkatoman na tirmino na Diyos napatay si Kristo pagsili kanta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index