Search form

Roma 5:7

7Ani ini ya pagpamatood nga naazakan gazed kita na Diyos kay sin-o ya tao nga ampakapatay pagsili ka ibang tao bisan kon matadeng ya tao bisan kon beetan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index