Search form

Roma 5:9

9Ya dogo ni Kristo nga inpaawas naiza ani nakakawa ka kantang mga sala. Kamhan kay-an ka tirmino na Diyos ka pagpahamtang ka mga tao ka silot ka kanirang mga sala diri gazed kita madateng kaini nga silot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index