Search form

Roma 6:10

10Kas-a ka lamang si Kristo napatay. Igo di ya toong pagkapatay ka pagpakawara ka sala na tanan mga tao. Kamhan waray kinateban na pagkatibe naiza daw ya Diyos koman.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index