Search form

Roma 6:12

12Azaw mazo pagpaharien ya sala dizan ka kamazong lawas nga mamolahay. Azaw paharien ya naazakan nga maonga nga inkatao dini kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index