Search form

Roma 6:13

13Dizan ka lawas bisan ya mata, bisan ya dila, bisan ya alima, azaw gamiten ka pagpakasala. Hinoa paharien mazo ya Diyos dazaw matadeng kamo kay singed kamo ka mga tao nga inbohi di pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index