Search form

Roma 6:14

14Kinahanglan diri kamo magpaoripen ka sala kay nalibri di kamo ka pagkaoripen ka mga balaed kay si Kristo ya antabang kamazo ka pagtoman ka batasan nga naazakan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index