Search form

Roma 6:16

16Kay kon anpili kamo ka maonga nga batasan singed kamo ka mga oripen na maonga nga minhari kamazo. Kamhan madara kamo ngaro ka kamatazen nga waray kinateban. Basta kay kon anpili kamo ka pagtoman ka batasan nga naazakan na Diyos magkaangay gazed kamo daw ya Diyos. Kay kon togotan nita ya bisan sin-o ka paghari ka kantang kaogaringeng lawas, kita di matood ya mga oripen naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index