Search form

Roma 6:17

17Na, izang mahon-a pen singed ka nagaoripen kamo ka batasan nga maonga. Basta kay koman diri di sa. Agon sazaen nao ya Diyos kay gosto gazed kamo antoman ka sindo mahitenged kan Kristo nga indawat mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index