Search form

Roma 6:19

19Ani ini ya pagpanaba nao kamazo dazaw madali kamo makasabot. Kay izang mahon-a pen impahari mazo ya maonga nga batasan dizan ka lawas mazo. Kamhan mindogang disab kamo paghinang ka mga maonga. Basta kay koman dazawen mazo ya kamazong batasan keteb ka waray saket nga maonga kay si Kristo ya insakopan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index