Search form

Roma 6:21

21Kamhan ya pagbales ka batasan mazo ani ya kamatazen nga waray kinateban. Tagan disab kamo ka kasipeg pagtaremdem mazo kaiton nga batasan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index