Search form

Roma 6:22

22Basta kay koman minlibri di ya Diyos kamazo ka kamazong mga sala dazaw iza di ya insakopan mazo. Kamhan makahimo kamo ka pagtoman ka naazakan na Diyos. Kamhan ya pagbales kaiton nga batasan tagan kamo ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index