Search form

Roma 6:23

23Ya bales ka pagpakasala ani ya kamatazen nga waray kinateban. Basta kay ya hatag na Diyos ani ya bag-ong kinabohi nga diri mawara kon ansakop ya tao kan Hiso Kristo nga kantang Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index