Search form

Roma 6:3

3Mahagdam gazed kamo nga ya pagbenzag kamazo ani ya timaan nga si Hiso Kristo anikay insakopan mazo. Kamhan singed ka nagakatibe kita ka toong pagkapatay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index