Search form

Roma 6:4

4Pagkabenzagi nita singed ka napatay disab kita iba kan Kristo daw inlebeng di. Kamhan inbag-o na Ama ya kantang batasan singed ka dakolang inhinang naiza pagbohi naiza kan Kristo pagbalik garing ka lebeng kay iza ya labaw ka gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index